پروفیل قاب

[vc_empty_space height=”120px”]
[us_single_image image=”8886″ animate=”afr” animate_delay=””]
[us_single_image image=”8883″ size=”medium” animate=”afl” animate_delay=”0.4″ el_class=”upvc-table”]
عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۴۸ mm
ارتفاع خارجی ۶۸ mm
محفظه ۵
وزن ۱۲۰۸ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۲۵x25x25 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm


پروفیل بازشو پنجره

[vc_empty_space height=”120px”]
[us_single_image image=”8903″ animate=”afr” animate_delay=””]
[us_single_image image=”8904″ size=”medium” animate=”afl” animate_delay=”0.4″ el_class=”upvc-table”]
عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۵۸ mm
ارتفاع خارجی ۶۸ mm
محفظه ۵
وزن ۱۳۰۰ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۲۵x25x25 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm

پروفیل بازشو درب

[vc_empty_space height=”120px”]
[us_single_image image=”8908″ animate=”afr” animate_delay=””]
[us_single_image image=”8907″ size=”medium” animate=”afl” animate_delay=”0.4″ el_class=”upvc-table”]
عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۹۶ mm
ارتفاع خارجی ۹۶ mm
محفظه ۴
وزن ۱۷۳۰ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۶۵x27x65 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm

پروفیل میانی ثابت

[vc_empty_space height=”120px”]
[us_single_image image=”8910″ animate=”afr” animate_delay=””]
[us_single_image image=”8911″ size=”medium” animate=”afl” animate_delay=”0.4″ el_class=”upvc-table”]
عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۴۲ mm
ارتفاع خارجی ۸۲ mm
محفظه ۵
وزن ۱۲۷۵ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۲۵x25x25 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm

پروفیل قاب بازسازی (پروازی)

[vc_empty_space height=”120px”]
[us_single_image image=”8914″ animate=”afr” animate_delay=””]
[us_single_image image=”8913″ size=”medium” animate=”afl” animate_delay=”0.4″ el_class=”upvc-table”]
عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۸۲ mm
ارتفاع خارجی ۵۸ mm
محفظه ۵
وزن ۱۳۸۵ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۲۵x25x25 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm

پروفیل زهوار دوجداره

[vc_empty_space height=”120px”]
[us_single_image image=”8917″ animate=”afr” animate_delay=””]
[us_single_image image=”8916″ size=”medium” animate=”afl” animate_delay=”0.4″ el_class=”upvc-table”]
عرض ۱۹ mm
ارتفاع داخلی ۲۰ mm
محفظه
وزن ۲۰۰ gr/m
ابعاد تقویت کننده
ضخامت سایر دیواره ها
ضخامت دیواره اصلی ۲ mm
فهرست