1. محصولات
  2. پروفیل چهار کانال آتاکو
  3. مولیون سری ۵۸ چهار کاناله آتاکو

مولیون سری ۵۸ چهار کاناله آتاکو

عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۴۸ mm
ارتفاع خارجی ۶۸ mm
محفظه ۵
وزن ۱۲۰۸ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۲۵x25x25 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm
فهرست